La FAC

FEDERACIÓ AVÍCOLA CATALANA

La Federació Avícola Catalana (FAC) amb més de 40 anys de vida i més de 300 empreses associades per tota la geografia catalana, representa al sector avícola davant l’Administració i davant la societat. Promou i defensa la forma de producció segons l’anomenat model europeu de producció, propi de la Unió Europea i que és un dels més exigents del món.

Els socis i les sòcies de la FAC són empresaris i empresàries, sigui quina sigui la seva personalitat jurídica, del sector avícola, el qual té una gran diversitat d’activitats i produccions que donen servei al que finalment serà l’obtenció dels aliments: ous i carn d’aviram.

CARTA DEL PRESIDENT

El web de la Federació Avícola Catalana vol ser una finestra oberta dels productors d’aviram i ous a tothom interessat en aquests productes i en com es produeixen, com es treballa a les granges avícoles, com es posiciona el sector, quin és el seu pes econòmic, …

Les empreses avícoles formen part d’aquest entramat que anomenem indústria agroalimentària i que té un pes importantíssim a la nostra economia i al desenvolupament equilibrat del nostre territori. Els avicultors i les avicultores compten amb el suport de veterinaris, nutròlegs, tècnics de qualitat, laboratoris, etc en el seu treball diari. Tot aquest conjunt de professionals estan compromesos en fer arribar als mercats la carn d’aviram i els ous no només en les condicions requerides tant per les normatives, sinó d’acord amb les demandes cada cop més exigents dels consumidors.

A Catalunya podem fer un consum de proximitat d’aquests aliments, que a més de produir-los a la vora tenen una gran tradició gastronòmica a casa nostra, així com unes qualitats nutricionals envejables.

El web és una part de la comunicació oberta que volem tenir amb vosaltres, també ens trobareu a les principals xarxes socials. Fem ús d’aquestes eines per informar-nos, però també per preguntar, per fer propostes. Estem oberts a escoltar-vos.

Joan Anton Rafecas
President

ELS OBJECTIUS DE LA FAC

– Representació, gestió, defensa i foment dels interessos del sector avícola, tant davant organismes i entitats públiques com privades.

– Contribuir al reconeixement per part dels consumidors i de les administracions públiques de la necessitat i importància de l’avicultura, així com la defensa de la imatge pública de l’avicultor.

– Promoció dels productes avícoles.

– Promoció de totes aquelles actuacions que suposin una millora de l’activitat que realitzen els socis.

ELS NOSTRES SERVEIS

A més de la voluntat de representació dels interessos de l’avicultura, la Federació Avícola Catalana ofereix als seus associats un seguit de serveis amb la finalitat de facilitar una millor adaptació a la canviant situació del mercat i a una creixent complexitat normativa, com per exemple:

– Informació setmanal de PREUS a les principals llotges en pollastre (llotja de Bellpuig) i ou (Mercat Carni-ramader i Avícola de Barcelona).

– Informació de l’actualitat del sector.

-Informació legislativa de la normativa tant autonòmica com estatal i comunitària que afecti l’avicultura.

– Assessorament respecte l’aplicació de la normativa anterior.

– Informació sobre ajuts dels que el sector pot ser beneficiari.

– Assessorament jurídic de tipus general.

– Informació sobre cursos, seminaris i jornades d’interès.

– Organització de jornades.

ÒRGANS DE GOVERN

ASSEMBLEA

L’Assemblea és l’òrgan sobirà de la FAC i està constituïda per tots els seus membres. Es reuneix un cop l’any en sessió ordinària i en sessió extraordinària sempre que un terç dels membres ho sol·licitin, la Junta Directiva o la Presidència.

JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva és l’òrgan permanent de govern i direcció de la Federació Avícola Catalana. Els seus membres són escollits per l’Assemblea per un mandat de quatre anys.

Joan A. Rafecas i Colomé
President

Pere Vilar
Vocal
Sanco SA

Marcel Ràfols Raventós
Vocal
Explotacions Ràfols SL

José A. Lobo i Samper
Vicepresident
Pondex SAU

Lluís Gibert i Clavé
Vocal
Granja Gibert SA

Francesc Vinyoles
Vocal
Escorxador d’Aus Torrent i Fill SA

Agustí Roig i Viñas
Secretari
Ous Roig Tortosa SA

Rosa Borras i Cots
Vocal
Avigan Terralta SA

Josep Solé i Bertrán
Vocal
SAT 5749 Codornices Urgell SA

Joaquim Llavoré i Desclós
Vocal
Agrupació de Productors d’Ous de Catalunya

Nativitat Rovira
Vocal
Nutrex Pinsos SL

Josep R. Centelles i Moreso
Vocal
Pavo y Derivados SA

Josep Tarrés Garriga
Vocal
Soluterm del Ter SL

Juan Saavedra
Vocal
Espècies Cinegètiques Catalanes SL

Jesús Martí
Vocal
Tomàs Cirera SA

Josep Vilar
Vocal
Miquel Avícola SA

ENTITATS

La Federació Avícola Catalana forma part, a diferents nivells, de les següents entitats o organismes de nivell català, estatal o comunitari.