Política de privacitat

La FEDERACIÓ AVÍCOLA CATALANA (en endavant FAC) és titular i responsable del lloc web www.federacioavicola.org i de la base de dades de caràcter personal generada amb les dades subministrades pels seus socis i pels usuaris que emplenin el formulari de contacte del portal web.

La FAC tracta amb confidencialitat i seguretat les dades personals que li són facilitades en compliment del nou Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (Reglament (UE) 2016/79 del Parlament Europeu i del Consell, 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
• Identitat: Federació Avícola Catalana
• CIF: V-43033703
• Adreça: Carrer Londres, 96, entl. 2ª 08036 Barcelona
• Web: www.federacioavicola.org
• Correu electrònic d’informació general: info@federacioavicola.org

Si desitja aclarir qualsevol aspecte relacionat amb la política de privacitat de la FAC, en relació al tractament de les seves dades, pot contactar mitjançant la següent direcció de correu electrònic protecciodades@federacioavicola.org

Quines dades tractem?

Les dades personals consisteixen en informació que identifica o permet identificar a socis o usuaris del portal web, persones físiques, com per exemple: el nom i cognoms, l’adreça postal, l’adreça de correu electrònic, el número de telèfon.

A més a més, la prestació dels serveis que la FAC pugui facilitar als seus socis, podrà implicar el tractament d’altres categories de dades no incloses en aquesta enumeració, com, per exemple, dades bancàries. En tot cas, el soci serà informat de les condicions de privacitat específiques per a cada cas, sol·licitant-se el seu consentiment, si fos necessari, conforme a la normativa aplicable.

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

La FAC tracta les dades sol·licitades per a la prestació dels serveis relacionats amb la seves funcions:

 • Realitzar les gestions administratives necessàries amb els seus socis.
 • Respondre les consultes i/o proporcionar informacions requerides pels socis.
 • Realitzar les prestacions de serveis oferits per la FAC als seus socis.
 • Gestionar el compte d’usuari a l’àrea de socis del portal web.
 • Notificar correus informatius als socis respectius a l’activitat de la FAC i als seus esdeveniments, així com correus informatius sobre notícies rellevants en l’àmbit de l’avicultura.
 • Notificar als socis canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.

Així mateix, podrà tractar les dades personals per a altres finalitats quan els socis ho autoritzin en els termes que es fixen en aquesta Política de Privacitat, com, per exemple, per publicar les seves dades al llistat de socis de la pàgina web o per enviar correus electrònics amb publicitat comercial avantatjosa en l’àmbit de la seva activitat.

A més a més, la FAC tractarà les dades personals dels usuaris del portal web que hagin emplenat el formulari de contacte, amb la finalitat d’atendre a les qüestions plantejades.

La FAC no tractarà les dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Quina és la legitimació per tractar les seves dades?

La base legal que permet a la FAC tractar dades personals podrà ser:

 • El consentiment de l’usuari del portal web: quan accepti la Política de Privacitat en el moment d’emplenar el formulari de l’apartat de contacte del portal web.
 • L’execució de l’acord d’inscripció com a soci: quan existeixi una inscripció com a soci, serà aquesta la legitimació per al tractament de dades del soci en el desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables, etc., que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.
 • El consentiment exprés dels socis: per rebre informació comercial o publicitària.
 • L’interès legítim de la FAC i dels socis: per rebre informació respectiva a l’activitat de la FAC i als seus esdeveniments, així com correus informatius sobre notícies rellevants en l’àmbit de l’avicultura.
 • El compliment d’obligacions legals, en els casos legalment previstos.

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades implica la impossibilitat de subscriure’s com a soci de la FAC o rebre resposta a les qüestions plantejades a l’apartat de contacte del portal web.

Durant quin període de temps conservem les seves dades?

La FAC conservarà les dades mentre sigui necessari per respondre a les qüestions plantejades a l’apartat de contacte del portal web o mentre es mantingui la condició de soci, sempre que no s’exerceixin els drets de cancel·lació o oposició o limitació al tractament.

No obstant això, es conservaran determinades dades personals dels socis un cop finalitzada la relació quan sigui necessari per acomplir les obligacions legals necessàries.

Així mateix, quan les dades personals obtingudes deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per la qual es van recollir, seran cancel·lades conforme estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

A quins destinataris es comuniquen les seves dades?

Les dades personals no seran cedides a cap altre tercer sense el consentiment exprés del titular de les dades.

Únicament es compartiran dades personals amb tercers, quan sigui necessari per a la prestació de serveis que la FAC ofereix als seus socis, com per exemple, la cessió de dades del socis al CENTRE DE SANITAT AVICOLA DE CATALUNYA (CESAC) i a l’AGRUPACIÓ DE DEFENSA SANITÀRIA (ADS) AVÍCOLA DE CATALUNYA.

No obstant, podran tenir accés a dades personals els proveïdors de serveis amb els que la FAC mantingui una relació contractual, com per exemple: serveis informàtics, gestoria, assessoria, etc. En aquests determinats casos, la FAC exigirà expressament a aquests tercers que compleixin amb les obligacions de confidencialitat i protecció de dades.

També es podran notificar les dades personals a tercers degudament habilitats legalment, quan sigui necessari per complir amb una obligació legal, per sol·licitud de les autoritats judicials o qualsevol altra autoritat en funció de la normativa vigent que resulti d’aplicació.

Quin són els seus drets quan ens faciliti dades?

De conformitat amb allò que estableix la normativa aplicable, l’interessat té la possibilitat d’exercitar de forma lliure i gratuïta els següents drets:

 • Accés: Permet a l’usuari accedir a les seves dades personals i obtenir informació sobre si la FAC està tractant dades personals pròpies i en cas afirmatiu, li dona dret a obtenir informació sobre aquestes dades.
 • Rectificació: Permet corregir errors i modificar dades que resultin inexactes o incompletes.
 • Cancel·lació: Permet suprimir dades quan no siguin necessàries per a les finalitats per a què es van facilitar.
 • Limitació: Permet que sota les condicions establertes legalment, el tractament de dades es pugui paralitzar, per la qual cosa la FAC no podrà tractar aquestes dades i únicament les conservarà per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Oposició: Els interessats podran oposar-se a determinats tractaments en les circumstàncies i pels motius relacionats amb la seva situació particular.
 • Portabilitat: També podran els interessats sol·licitar la portabilitat de les seves dades, que consisteix en rebre les seves dades personals, per tal de poder transmetre-les directament a altre responsable en un format interoperable i autosuficient, essent necessari per a l’exercici d’aquest dret que l’usuari proporcioni una adreça de correu electrònica vàlida.
 • Revocació: Dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments pel que els heu atorgat.

De conformitat amb la normativa vigent, pot exercir els seus drets mitjançant sol·licitud signada tramesa per correu ordinari i acompanyada de fotocòpia d’un document oficial d’identificació (DNI, passaport, carnet de conduir o similar), indicant en la sol·licitud de l’escrit quin dret vol exercir dirigida a la FAC i remetent-lo a la següent adreça postal: Via Laietana, 36, pral. 3ª 08003 Barcelona, o adjuntant igualment l’escrit de sol·licitud signat i la fotocòpia del document d’acreditació per correu electrònic a l’adreça protecciodades@federacioavicola.org.

En cas de considerar que els seus drets en relació amb la protecció de dades han sigut vulnerats, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control.

Com garantim la seguretat i confidencialitat de les seves dades?

La FAC ha desenvolupat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes en el Reglament (UE) 2016/679, així com el que s’estableixi en la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, per tal d’evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari o visitant i es compromet al compliment de la seva obligació de secret amb relació a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-los amb confidencialitat. Per tot això, adoptarà les mesures de seguretat necessàries per tal d’evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial.

Per altra banda, informem els usuaris que el present lloc web pot contenir enllaços o links amb altres pàgines. S’informa que la FAC no disposa de cap control ni ostenta cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d’altres llocs web.

Modificació de la present Política de Privacitat

La FAC es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com per a futurs usos que pogués realitzar de les dades personals dels usuaris de la pàgina web.

En cas que aquesta modificació afectés pel que fa al tractament de les seves dades, per exemple, perquè es pretén realitzar algun tractament addicional de les mateixes, no informat prèviament, procediríem a notificar-li d’aquesta realitat perquè indiqui la seva conformitat o disconformitat.

A la part inferior de la present, s’indicarà la darrera data de revisió i la data de vigència de la present política.